|PTC Image Video

פרק מתוך דידי הדרקונית צהוב

PTC Image Video

צפייה בשיעור של פולי כלבת הקולי


פולי כלבת הקולי כחול: חומרי הלימוד

השירים והסיפורים השזורים בתוכנית הלימוד פולי כלבת הקולי מתאימים לדרכי החשיבה של הילדים, ולכן הם נוגעים לחייהם ומעניינים אותם. אוצר המילים באנגלית נקלט על ידי שילוב המילים החדשות בתוך סיטואציות יומיומיות מוכרות. פולי כלבת הקולי היא תוכנית לימוד דו-שנתית, אך שני חלקיה אינם קשורים בהכרח זה לזה. פולי אדום נלמד לרוב בגני ילדים כהיכרות ראשונית עם אנגלית מדוברת. פולי כחול יכול להוות שלב המשך של תוכנית הלימוד, לקבוצות גנים בוגרות יותר.

פולי כלבת הקולי כחול

ילדכם ילמד: ילדכם יקבל: